Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NETHERLANDS

Onze gedragscode

Sinds 2013 beschrijft onze gedragscode de basisprincipes van onze bedrijfscultuur. Deze code werd in het najaar van 2020 geactualiseerd, zodat wij kunnen blijven voldoen aan het toegenomen aantal ethische en regelgevende vereisten van onze snel evoluerende wereld. De gedragscode zal dus een leidraad blijven voor onze beslissingen en ons helpen om wangedrag te voorkomen. De nieuwe en aanvullende bepalingen zijn gebaseerd op algemene internationale normen en vereisten.

De gedragscode is bindend voor alle medewerkers in alle vestigingen van CHG-MERIDIAN. De code bepaalt ook onze verwachtingen over hoe onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners zich horen te gedragen. Integer handelen op alle niveaus schept vertrouwen, zowel intern als extern, en is essentieel voor ons verdere commerciële succes.

Downloads

  • Code of Conduct - CHG-MERIDIAN - English

    pdf, 3 MB

Ons klokkenluidersysteem

CHG-MERIDIAN verwacht van zijn werknemers en zakenpartners dat zij nalevingsovertredingen melden waarvan zij op de hoogte zijn. Contactpersonen voor dergelijke rapporten zijn onder meer directe supervisors, senior management, de Chief Compliance Officer (CCO) en een externe ombudsman.


Ons gedrag ten opzichte van elkaar wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen en tolerantie. Daarom behandelen we alle meldingen van mogelijke schendingen als strikt vertrouwelijk. We gaan ervan uit dat ons klokkenluidersysteem op verantwoorde en integere wijze zal worden gebruikt.

Een rapport wordt niet geclassificeerd als een vertrouwensbreuk. Dergelijke rapporten zullen niet resulteren in discriminerende maatregelen tegen de meldende persoon, op voorwaarde dat hij of zij het rapport te goeder trouw heeft gemaakt met betrekking tot de juistheid van zijn of haar verklaringen. De klokkenluider blijft te allen tijde anoniem tenzij de klokkenluider uitdrukkelijk bekendmaking vooraf of na het feit toelaat.

De ombudsman van CHG-MERIDIAN is - naast de Chief Compliance Officer (CCO) - het centrale aanspreekpunt en de anonieme autoriteit met betrekking tot CHG-MERIDIAN in het klokkenluidersysteem. Het advocatenkantoor Walder Wyss in Basel (CH) is beschikbaar als neutrale ombudsman.

Non-disclosure agreement tussen CHG-MERIDIAN en de ombudsman:

  • De ombudsman behandelt alleen informatie die wordt verstrekt door klokkenluiders die hun identiteit bekendmaken aan de ombudsman.
  • De aanvankelijke verdenking en de bijbehorende feiten worden alleen geanonimiseerd doorgestuurd naar CHG-MERIDIAN.
  • Het is de ombudsman uitdrukkelijk verboden om de identiteit van de klokkenluider bekend te maken aan CHG-MERIDIAN, tenzij de klokkenluider de openbaarmaking uitdrukkelijk vooraf of achteraf expliciet toestaat.
  • De verwerking van informatie gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming.

Uw contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

CHG-MERIDIAN Netherlands BV