Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: NETHERLANDS

Algemene voorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHG-MERIDIAN AG

1. Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van CHG-MERIDIAN AG ("Verkoper"), met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop van uitsluitend gebruikte IT-apparatuur, en op alle toekomstige zakenrelaties, zelfs zonder uitdrukkelijke instemming in die zin. Zij gelden uitsluitend voor zakelijk gebruik, in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) met wie de Verkoper een zakelijke relatie aangaat. Eventuele voorwaarden van de Koper die in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden niet erkend, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Verkoper zonder voorbehoud goederen en/of diensten aan de Koper levert, ondanks het feit dat hij op de hoogte is van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Koper.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle contracten en andere overeenkomsten en rechtsgeldige verklaringen moeten door beide partijen worden ondertekend om rechtsgeldig te zijn. Dit geldt ook voor eventuele toevoegingen en wijzigingen.

2.2 Mondelinge overeenkomsten en verzekeringen inzake zekerheidsstelling zijn niet geldig.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders is bepaald in de koopovereenkomst zijn onze prijzen netto, voor verzending vanaf het adres van de Verkoper zoals vermeld in de koopovereenkomst. Verkoper dient de goederen te verpakken in een voor transport geschikte verpakking.

3.2 Onze prijzen zijn exclusief de wettelijk bepaalde btw. De btw wordt berekend tegen het tarief dat van toepassing is op de dag van facturering en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld. De btw is verschuldigd en te betalen aan de Verkoper, tenzij de Koper de bevestiging van uitvoer aan de Verkoper voorlegt. Indien de Koper het exportcertificaat pas na betaling van de btw aan de Verkoper voorlegt, zal de Verkoper de btw aan de Koper terugbetalen.

4. Betalingsvoorwaarden, ex fabriek (exw) volgens incoterms 2010, overdrachtsvoorwaarden, in gebreke blijven van de koper

4.1 De koopprijs is onmiddellijk en volledig betaalbaar via overschrijving.

4.2 De in de koopovereenkomst vermelde apparatuur wordt ex fabriek verkocht in overeenstemming met Incoterms 2010 vanaf het adres van de Verkoper zoals vermeld in de koopovereenkomst.

4.3 De goederen worden niet eerder verzonden of opgehaald dan nadat het volledige aankoopbedrag op de rekening van de Verkoper is gestort of totdat de Verkoper van de bank die de transactie uitvoert bevestiging heeft ontvangen dat de overschrijving is aangevraagd en volledig is uitgevoerd. Indien de Koper met de betaling in gebreke blijft, behoudt Verkoper zich het recht voor om nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke rente in rekening te brengen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een grotere schadevergoeding te eisen als gevolg van het verzuim, indien kan worden aangetoond dat deze zich heeft voorgedaan. De rechten uit artikel 8 blijven onaangetast. De Verkoper behoudt zich het recht voor om aanvullende vorderingen in te dienen.

4.4 De Verkoper zal in de koopovereenkomst de datum vermelden waarop de apparatuur voor afhaling beschikbaar zal zijn (beschikbaarheidsdatum). Indien de Koper de inontvangstneming van de goederen vertraagt of toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van andere verplichtingen tot medewerking, behoudt de Verkoper zich het recht voor een beroep te doen op artikel 8. De Verkoper behoudt zich het recht voor om aanvullende vorderingen in te dienen.

4.5 Op verzoek van de Koper kan de Verkoper - op kosten van de Koper - de apparatuur opsturen naar een door de Koper opgegeven adres, maar is daartoe niet verplicht.

4.6 De Koper heeft slechts recht op verrekening indien diens tegenvorderingen zijn bevestigd door een finaal geworden rechterlijke beslissing of onbetwist zijn of door de Verkoper worden erkend. De Koper heeft enkel het recht inhoudingsrechten uit te oefenen met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding en die onbetwist zijn of bevestigd zijn door een finaal geworden rechterlijke beslissing.

5. Gedeeltelijke leveringen

Verkoper is gerechtigd tot deelleveringen, maar zal dit alleen doen als de betaling vooraf is ontvangen.

6. Intracommunautaire leveringen (certificaat van binnenkomst)

6.1 Voor leveringen vanuit de Bondsrepubliek Duitsland naar andere landen binnen de Europese Gemeenschap (intracommunautaire leveringen) zal de Verkoper het aan de Koper in rekening gebrachte bedrag niet met btw verhogen, voor zover de leveringen op grond van de Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde zijn vrijgesteld van btw. De Koper dient op verzoek van de Verkoper bewijzen van levering en andere volgens de Duitse btw-wetgeving vereiste documenten als bewijs van vrijstelling van btw voor te leggen. In het bijzonder dient de Koper de Verkoper, op eerste verzoek, de ontvangst of aankomst van de goederen in het EG-gebied buiten Duitsland (aankomstbevestiging) te bevestigen als bewijs dat een btw-vrije intracommunautaire levering heeft plaatsgevonden.
Het inschrijvingsbewijs wordt door de Verkoper voorgelegd en ter beschikking gesteld aan de Koper, die het zal inspecteren en aan de Verkoper zal bevestigen dat het voor elke levering correct is.

6.2 De Koper zal, zonder daartoe te zijn verzocht, de Verkoper op de hoogte stellen van zijn btw-registratienummer en eventuele wijzigingen daarin en de Verkoper informatie verstrekken over diens hoedanigheid als zakelijke partij, het vervoer van de geleverde goederen, het doeleinde waarvoor zij zullen worden gebruikt en de plicht van de Koper om statistieken te rapporteren.

6.3 Indien de Koper nalaat de in de Art. 6.1 en 6.2 beschreven noodzakelijke informatie/documenten geheel of gedeeltelijk te verstrekken, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verliezen, kosten en uitgaven van de Verkoper, in het bijzonder de Duitse btw en eventuele bijkomende kosten.

6.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens door de Koper, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de Verkoper.

7. Export

7.1 De Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige exportvergunningen, tenzij de Verkoper daartoe wettelijk verplicht is of door een finale, niet voor beroep vatbare administratieve beslissing of rechterlijke uitspraak. Indien de Verkoper verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de licentie(s), zal de Koper de nodige hulp verlenen voor dit doel.

7.2 De Koper garandeert dat hij de van de Verkoper verkregen goederen niet direct of indirect zal exporteren of herexporteren naar personen, organisaties, instellingen of landen waartegen door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) en de Europese Unie een embargo met betrekking tot dergelijke goederen is ingesteld en dat momenteel van kracht is.

8. Intrekking en compensatie

8.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken in de volgende gevallen, zonder afbreuk te doen aan diens andere rechten:

a) Indien de Koper de koopprijs niet binnen de drie dagen na de in de koopovereenkomst vermelde beschikbaarheidsdatum betaalt of indien binnen drie dagen na de in de koopovereenkomst vermelde beschikbaarheidsdatum geen bankbevestiging van een voltooide betalingsoverdracht is verstrekt.
b) Indien de in artikel 4.4 vermelde omstandigheden van toepassing zijn en de Koper de goederen niet binnen de zeven dagen na de in de koopovereenkomst vermelde beschikbaarheidsdatum volledig in ontvangst heeft genomen.
c) Indien de Koper in strijd met de in 7.2 vermelde verzekering handelt of in strijd met zijn verplichting tot medewerking overeenkomstig 7.1 zin 2.

8.2 De Koper zal de Verkoper vergoeden voor alle schade die de Verkoper lijdt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving als gevolg van de verkoop van de apparatuur tegen een lagere aankoopprijs. De Koper is voorts aansprakelijk voor de kosten van opslag van de apparatuur tot het moment dat deze opnieuw op de markt wordt gebracht en opgehaald, deze kosten worden berekend tegen een tarief van € 1,00 per dag per pallet plus een eenmalige administratiekost van € 75,00 per bestelling. Indien de Koper nalaat de apparatuur op te halen, worden dezelfde opslagkosten aan de Koper in rekening gebracht totdat deze wordt opgehaald.

8.3 De Koper behoudt zich het recht voor om het bewijs van minder verlies te leveren.

9. Overdracht van risico

Het risico gaat over op de Koper op het moment dat het gekochte object wordt opgehaald of, in de in artikel 4.5 genoemde omstandigheden, wordt overgedragen aan de vervoerder. Voor zover de in artikel 4.4 beschreven omstandigheden van toepassing zijn, gaat het risico van toevallige vernietiging of toevallige verslechtering van het gekochte goed over op de Koper, zodra deze in gebreke blijft bij de aanvaarding of betaling van het gekochte goed.
De Koper is aansprakelijk voor alle transportkosten en -risico's vanaf het moment van de risico-overdracht. Deze kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vervoerskosten, douanerechten en accijnzen, belastingen en andere openbare heffingen, kosten voor douaneformaliteiten bij invoer en uitvoer, verzekering, en kosten voor verlies, schade, vertragingen, enz.

10. Garantie

10.1 De verkochte goederen zijn gebruikte apparatuur waarvoor geen garantie wordt gegeven. De Verkoper geeft geen andere garanties inzake kwaliteit of duurzaamheid dan die van artikel 10.2 samen met de koopovereenkomst. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de verschillende apparatuur en componenten. Dit geldt ook voor de compatibiliteit van de geleverde apparatuur met de bestaande IT-apparatuur van klanten.

10.2 De Verkoper garandeert dat de apparatuur die uitdrukkelijk als type A of type B wordt omschreven, voldoet aan de volgende beschrijving. Apparatuur van het type A: de Verkoper garandeert dat de gebruikte apparatuur vrij is van visuele en technische gebreken, onderhevig aan normale slijtage, gedurende de in het koopcontract vermelde periode. Voor Type B-apparatuur: de Verkoper garandeert dat de gebruikte apparatuur met visuele/cosmetische gebreken die de prestaties van de apparatuur niet beïnvloeden, vrij zijn van technische gebreken gedurende de in het koopcontract vermelde periode. Indien de apparatuur niet voldoet aan de voorwaarden van deze garanties, heeft de Koper het recht de apparatuur gedurende de in het koopcontract vermelde periode aan de Verkoper te retourneren. De garantieperiode gaat in op de dag dat de apparatuur door de Koper wordt opgehaald of op de datum van verzending.

10.3 Alle aanspraken op garantie dienen schriftelijk te worden gedaan door het invullen van het RMA-formulier en zijn voor rekening van de Koper. Het RMA-formulier kan op aanvraag worden opgestuurd of als PDF-bestand worden gedownload van de website van de Verkoper (www.chg-meridian.de).

10.4 De garantie van de Verkoper onder 10.2 geldt niet voor alle batterijen en verbruiksartikelen.

10.5 Software, handleidingen, pc-accessoires zoals notebooktassen, toetsenborden, kabels en muizen en technische ondersteuning zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in het koopcontract. Indien software in de bestelling is opgenomen, krijgt de Koper gebruiksrechten op de software. Voor het kopiëren, overdragen of doorverkopen van de software is de toestemming of voorafgaande goedkeuring van de rechthebbende vereist. De Koper verbindt zich er in het bijzonder toe op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de gebruiks- en licentievoorwaarden van MICROSOFT. De Koper is volledig aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een inbreuk op deze gebruiksrechten.

10.6 De gegevens op de apparatuur worden vóór de verkoop verwijderd. Indien de Koper onverhoopt gegevens op de apparatuur aantreft, is het zijn verplichting om de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en ofwel zelf en op eigen kosten de gegevens veilig te wissen ofwel in overleg met de Verkoper de betreffende apparatuur aan de Verkoper ter beschikking te stellen voor het wissen van gegevens.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Verkoper is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schadeclaims van de Koper wegens opzet of grove schuld, incl. opzet of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of lasthebbers van de Verkoper.
Voor zover de Verkoper niet wordt beschuldigd van opzettelijke contractbreuk is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot voorzienbare en typische schade.

11.2 De aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel, indien er sprake is van schuld van de Verkoper, blijft onaangetast. De verplichte aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid blijft eveneens onaangetast. De Verkoper is ook op grond van andere wettelijke bepalingen aansprakelijk indien hij opzettelijk in strijd met een wezenlijke contractuele verplichting handelt, hoewel de aansprakelijkheid voor schade in een dergelijk geval beperkt is tot de typische en voorzienbare schade.

11.3 Elke aansprakelijkheid voor schade die verder gaat dan die van de Art. 11.1 en 11. 2 wordt hierbij uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond van de vordering. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit culpa in contrahendo of uit andere vormen van plichtsverzuim of uit onrechtmatige vorderingen tot vergoeding van materiële schade.

11.4 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper voor schade geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, personeel, vertegenwoordigers en lasthebbers van de Verkoper.

11.5 De Verkoper is jegens de Koper niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of voor enige nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst, indien de tekortkoming of nalatigheid is veroorzaakt door natuurrampen, brand, overstroming, oorlogshandelingen, stakingen, arbeidsconflicten, niet-levering of niet-tijdige levering van toebehoren, dan wel overheidsinterventies of -voorschriften.

12. Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt zich het eigendom van het voorwerp van de verkoop voor tot de ontvangst van alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de Koper.

13. toepasselijk recht, plaats van rechtsmacht, plaats van uitvoering en gedeeltelijke ongeldigheid

13.1 Deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is in geen geval van toepassing.

13.2 Indien de Koper een algemene handelaar (Vollkaufmann) is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling met een bijzonder doel, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen deze van Ravensburg in Duitsland. Dezelfde bevoegde rechtbank is van toepassing als de Koper geen algemene bevoegde rechtbank binnen de Bondsrepubliek Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland wordt verplaatst nadat de overeenkomst tot stand is gekomen of onbekend is op het moment van het instellen van de procedure. Dit laat onverlet het recht van de Verkoper om een vordering in te stellen tegen de Koper voor de rechtbank van de woonplaats van de Koper.

13.3 De plaats van uitvoering is Gross-Gerau, Duitsland.

13.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen of overeenkomsten niet aan. Hetzelfde geldt in geval van een omissie in het contract. In de plaats van de ongeldige bepalingen, overeenkomsten of omissies wordt een passende bepaling in de plaats gesteld, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de bedoeling van de partijen indien zij op de hoogte waren geweest van de ongeldigheid of omissie.