SEARCH
REGION: NETHERLANDS
EN
NL

Algemene voorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHG-MERIDIAN NEDERLAND B.V.

1. Toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle verkopen van CHG-MERIDIAN NEDERLAND B.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 3016 CK Rotterdam, Westerlaan 20B, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder het nummer KVK 28059353 en met als BTW nummer NL8016.67.422.B01 (“Verkoper”), met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop van uitsluitend gebruikte IT-apparatuur, en op alle toekomstige zakenrelaties, zelfs zonder uitdrukkelijke instemming in die zin. Zij gelden uitsluitend voor zakelijk gebruik, in de zin van artikel 5 Handelsregisterwet 2007 met welke onderneming (“Koper”) de Verkoper een zakelijke relatie aangaat (B2B). Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Verkoper zonder voorbehoud goederen en/of diensten aan de Koper levert, ondanks het feit dat hij op de hoogte is van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Koper.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden primeren op eventuele voorwaarden van de Koper die in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk door CHG-MERIDIAN werd aanvaard.

1.3. CHG-MERIDIAN behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te vullen of te wijzigen.  CHG-MERIDIAN  verbindt zich ertoe deze wijzigingen met alle aangewezen middelen ter kennis te brengen van de Koper. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Koper van de offerte opgesteld door CHG-MERIDIAN (“Overeenkomst”).  Om rechtsgeldig te zijn dient de Overeenkomst zowel door CHG-MERIDIAN als door de Koper te worden ondertekend.  Hetzelfde geldt voor eventuele toevoegingen en wijzigingen.

Door de ondertekening voor akkoord van de kopij van de offerte of door het bevestigen van de Overeenkomst via e-mail of enige nadere vermelding uitgaande van de Koper waarbij zonder voorbehoud de offerte of het aanbod van CHG-MERIDIAN wordt aanvaard, verbindt de Koper zich op definitieve wijze.  Op dat ogenblik komt een definitieve Overeenkomst tussen CHG-MERIDIAN en de Koper tot stand.

2.2. Onder geen beding is CHG-MERIDIAN  gebonden door een mondelinge overeenkomst.

2.3. De Koper die de Overeenkomst bevestigt, geeft daarmee ook automatisch te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden van CHG-MERIDIAN aanvaard heeft.

3. EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1. Zolang de Koper de totale prijs van de bestelde Apparatuur niet betaald heeft conform de Overeenkomst, blijven deze integraal eigendom van CHG-MERIDIAN, zelfs indien deze Apparatuur in de tussentijd werden geïncorporeerd of gewijzigd.  Het faillissement of het openen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie heeft geen invloed op het recht van CHG-MERIDIAN om de lopende overeenkomst stop te zetten conform de wettelijke bepalingen en onmiddellijke weder-inbezitstelling van haar Apparatuur te vorderen. 

3.2. De eigendom van de Apparatuur gaat pas over op de Koper nadat de Koper de volledige prijs aan CHG-MERIDIAN betaald heeft.

4. Prijzen

4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de Overeenkomst, zijn alle prijzen netto.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het toepasselijke BTW-tarief is het tarief dat van toepassing is op de facturatiedatum en wordt afzonderlijk vermeld op de factuur.  De BTW is door de Koper aan CHG-MERIDIAN betaalbaar, conform de factuurvoorwaarden.

4.3. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten.  Normalerwijze bevinden de goederen zich op de maatschappelijke zetel van de Koper.  Indien de goederen ongeacht de onderliggende reden door CHG-MERIDIAN naar de Koper verzonden dienen te worden, zullen deze kosten integraal door de Koper gedragen worden.

5. Factuur en protest

5.1. Het protest tegen facturen moet schriftelijk en aangetekend gebeuren en dit binnen de acht dagen na de factuurdatum en gericht worden aan de maatschappelijke zetel van CHG-MERIDIAN.  De Koper moet in zijn protest altijd de datum en nummer van de factuur, de redenen van het protest en het (deel van het) bedrag van de factuur dat betwist wordt, vermelden.

5.2. De afwezigheid van protest van een factuur schept het onweerlegbare vermoeden dat de Koper akkoord is met alle bepalingen van de factuur, inclusief de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

6. Betalingsvoorwaarden en wanbetaling

6.1. Onverminderd het recht van CHG-MERIDIAN om voorschotten te vragen, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst via overschrijving, behoudens andersluidende datum in de Overeenkomst dan wel in de individuele factuur.  

6.2. De niet-betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 8 % per jaar vanaf de vervaldag.  Bovendien heeft CHG-MERIDIAN in geval een factuur op de vervaldag niet volledig betaald werd, recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van 150 EUR per factuur, ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke innings- en administratiekosten.

6.3. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens alle andere openstaande facturen van rechtswege integraal opeisbaar worden. Daarenboven is het CHG-MERIDIAN toegestaan om haar prestaties, waaronder alle eventuele openstaande leveringen, op te schorten.

7. Verbreking van de overeenkomst

7.1. CHG-MERIDIAN behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang éénzijdig te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten en zonder dat de Koper hiervoor enige schadevergoeding kan eisen:

a) Indien de Koper in gebreke blijft om de prijs te voldoen binnen de in de factuur vooropgestelde vervaldag;

b) indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, zelfs deze die hem worden opgelegd krachtens een andere overeenkomst;

c) indien de kredietwaardigheid van de Koper in het gedrang is of CHG-MERIDIAN enige andere objectieve reden heeft om aan te nemen dat de betaling van de prijs niet zal plaatsvinden. Ten exemplatieve doch niet limitatieve titel gelden faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere gelijkaardige rechtsfiguur onmiskenbaar als omstandigheden die de kredietwaardigheid in het gedrang brengen.  

7.2. Indien de Koper de Overeenkomst verbreekt, de bestelling annuleert of de Overeenkomst door zijn toedoen niet uitgevoerd kan worden, is deze aan CHG-MERIDIAN een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het totaalbedrag van de Overeenkomst met een minimum van 150 EUR. 

8. Staat van de goederen

8.1. De verkochte Apparatuur zijn gebruikte Apparatuur waarvoor geen garantie wordt gegeven.

8.2. CHG-MERIDIAN biedt geen garanties met betrekking tot de compatibiliteit van de verschillende Apparatuur en componenten. Dit geldt ook voor de compatibiliteit van de geleverde Apparatuur met de bestaande IT-apparatuur van Kopers.

8.3. Software, handleidingen, pc-accessoires zoals notebooktassen, toetsenborden, kabels en muizen en technische ondersteuning zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in Overeenkomst. Indien software in de Overeenkomst werd opgenomen, krijgt de Koper gebruiksrechten op de software. Voor het kopiëren, overdragen of doorverkopen van de software is de toestemming of voorafgaande goedkeuring van de rechthebbende vereist. De Koper verbindt zich er in het bijzonder toe op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de gebruiks- en licentievoorwaarden van MICROSOFT. De Koper is volledig aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een inbreuk op deze gebruiksrechten.

8.4. Alle aanspraken van de Koper dienen schriftelijk te worden gedaan door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mail adres: nederland@chg-meridian.com.

9. Aansprakelijkheid

9.1. CHG-MERIDIAN is enkel aansprakelijk voor schade die de Koper zou lijden ten gevolge van haar opzet of grove schuld.   Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare en typische schade.

9.2. Elke aansprakelijkheid voor andere schade dan deze vervat in artikel 9.1. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3. CHG-MERIDIAN is jegens de Koper niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of voor enige nalatigheid in de nakoming van de Overeenkomst, indien de tekortkoming of nalatigheid wordt veroorzaakt door overmacht.  In de zin van deze Algemene Voorwaarden dient overmacht in de meest ruime zin begrepen te worden. Ten exemplatieve titel doch niet limitatieve titel gelden als overmacht de niet-levering of niet-tijdige levering van goederen of toebehoren ten gevolge van natuurrampen, brand, overstroming, oorlogshandelingen, stakingen, arbeidsconflicten, de nietigheid van een overeenkomst met een derde met betrekking tot diezelfde goederen, en dergelijke meer.

10. Gegevensbescherming

10.1 CHG-MERIDIAN leeft de regelgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na, zoals deze o.m. terug te vinden valt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG – GDPR).

10.2 In de mate er in het kader van een overeenkomst met de Koper persoonsgegevens worden ontvangen door of verstrekt aan CHG-MERIDIAN, verklaart laatstgenoemde dat elke verwerking geheel in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zal verlopen. In de mate er verwerking van persoonsgegevens zou plaatsvinden in opdracht van de Koper, wordt CHG-MERIDIAN beschouwd als Verwerker van persoonsgegevens. In dergelijk geval verbindt de Koper zich ertoe de door CHG-MERIDIAN ter beschikking gestelde Verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

10.3 Meer informatie over het privacy-beleid van CHG-MERIDIAN valt terug te vinden op de website: https://www.chg-meridian.nl/tools/data-protection.html.

10.4 Van zijn kant verklaart en garandeert de Koper t.a.v. CHG-MERIDIAN evenzeer alle van toepassing zijnde bepalingen na te leven met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT - ONGELDIGHEID OF NIETIGHEID - KENNISGEVINGEN

11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

11.2. Enkel de rechtbanken van Rotterdam zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voortvloeien uit deze Overeenkomst.

11.3. Alle kennisgevingen aan CHG-MERIDIAN dienen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gebeuren alle kennisgevingen aan de Koper op het adres vermeld in de Overeenkomst. CHG-MERIDIAN en de Koper verbinden zich ertoe om de andere partij zo snel mogelijk per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van elke adreswijziging.

11.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden, doen geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. In dergelijk geval zullen de bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de beoogde doelstelling van de nietige clausule(s) van toepassing worden ter vervanging.