SEARCH
REGION: NETHERLANDS
EN
NL

Terms of Use tesma

1. Onderwerp van de Overeenkomst

Het onderwerp van deze Overeenkomst is de levering van tesma, het technologie- en servicemanagementsysteem van CHG-MERIDIAN, dat de hieronder beschreven zakelijke toepassingen omvat en waarvan het gebruik wordt geregeld door deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen en aanvullingen moeten in tekstvorm gebeuren.

2. Scope van de functies

2.1.   

tesma is modulair ontworpen, waarbij de verplichte functionaliteiten van tesma de volgende essentiële business applications omvat:

 • Bevestigingen
 • Assets
 • Contracten
 • Facturen
 • Retourzendingen
 • Documenten
   

2.2

Daarnaast kunnen de volgende optionele business applications worden gebruikt:

 • Aankoop
 • Portal
 • Integratiehub
 • Support

 

2.3.       

De business applications kunnen worden gebruikt tegen een afzonderlijk overeengekomen vergoeding, die samen met de huur van de Apparatuur zal worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige wordt verwezen naar de in de Mantelovereenkomst Verhuur overeengekomen betalingsvoorwaarden.

 

2.4.      

De in para.2.2 opgesomde business applications kunnen individueel of als geheel door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand voor het voorziene einde, in tekstvorm. In geval van beëindiging blijven de bepalingen van deze overeenkomst echter geldig met betrekking tot de leasecontracten waarop de bepalingen van deze overeenkomst al van toepassing waren op het moment van beëindiging tot de beëindiging van het betreffende leasecontract.

CHG-MERIDIAN verstrekt de klant een handleiding waarin de inhoud, de processen en de kenmerken van de afzonderlijke business applications uitvoerig worden beschreven.

3. Business applications

3.1.        Aankoop 

 • Bestelportal voor centrale aankoop van apparatuur door specifieke medewerkers van de klant (bijv. aankoopafdeling, bepaald aan de hand van autorisatieniveaus)
 • Fabrikantonafhankelijk bestelproces (gevisualiseerd en gepersonaliseerd winkelwagentje, begeleid proces)
 • Bestelworkflows op basis van klantspecifieke processtromen, indien nodig
 • Automatische toewijzing van een aankoopordernummer om een link te leggen tussen de aankooporder en de leveranciersfactuur
 • Leveringsbevestiging en bevestiging van leveranciersfacturen door overeenkomstige statuswijzigingen
 • Klantspecifieke bundelopties (bijv. vastgelegde werkplekapparatuur, integratie van aangekochte artikelen)
   

3.2.        Portal

 • Functionaliteiten zoals bij Aankoop, aangevuld met:
 • Self-service bestelportal voor individuele medewerkers van de klant
 • Serviceaanvragen worden behandeld via verbinding met externe serviceproviders
 • Optioneel: Procesafhandeling voor overdracht van privégebruik door medewerkers
 • Optioneel: Mogelijkheid tot upgraden van apparatuur via bijbetalingen door medewerkers


3.3.        Bevestigingen

 • Tabelweergave van ontvangen Apparatuur voor actieve bevestiging van de klant via klik
 • Tabelweergave van openstaande huurovereenkomst voor actieve bevestiging van de klant via klik
   

3.4.        Assets

 • Tabel – of tegelweergave van alle geïnventariseerde Apparatuur (vanaf de bestelling)
 • Toegang tot en analyse van alle gerelateerde informatie (Apparatuur ID, commerciële status, startdatum van de lease, einddatum van de lease)
 • URL delen of exporteren van gefilterde weergaven
 • Optioneel: Asset tracking op basis van klantspecifieke statussen
   

3.5.        Contracten

 • Tabel – of tegelweergave van alle huurovereenkomsten  
 • Toegang tot en analyseren van alle gerelateerde informatie (Apparatuur, betalingsschema's, facturen, documenten, historiek)
 • URL delen of exporteren van gefilterde weergaven
 • Weergave van alle documenten van de huurovereenkomsten
   

3.6.        Facturen

 • Tabel – of tegelweergave van alle facturen
 • Toegang tot en analyseren van alle gerelateerde informatie (factuurgegevens, gefactureerde Apparatuur, documenten)
 • URL delen of exporteren van gefilterde weergaven
 • Downloaden van alle facturen
   

3.7.        Retourzendingen

 • Starten van het retourproces door klantgestuurde ophaalverzoeken voor beëindigde Apparatuur (incl. keuze van Apparatuur of invoeroptie)
 • Tabel – of tegelweergave van alle ophalingen en ophaalverzoeken
 • Toegang tot en analyseren van alle gerelateerde informatie (ophaaldata, opgehaalde Apparatuur, toestand van de Apparatuur bij ophaling)
 • Statusupdates van lopende retourzendingen van Apparatuur
 • Retourrichtlijnen voor optimale verwerking


3.8.       Intgegration hub

 • Alle relevante TESMA® gegevens beschikbaar via TESMA® API (endpoints)
 • Gedetailleerde documentatie van alle voorziene endpoints voor snelle integratie bij de klant


3.9.       Documenten

 • Uploaden, downloaden en controleren van specifieke documenten (bijvoorbeeld wis- en carbonZER0-certificaten)
 • Uploaden, bekijken en verwijderen van klantgerelateerde documenten

4. Support

Tijdens de contractperiode biedt CHG-MERIDIAN een supportfunctie aan  via tesma die de belangrijkste vragen en antwoorden bevat, alsmede een aanvraagformulier. Daarnaast wordt een servicehotline aangeboden op telefoonnummer +49 (751) 503 654 voor vragen in de Duitse en Engelse taal voor de toepassing van tesma en voor storingsmeldingen. De servicehotline is bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur (CET), van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen in Baden-Württemberg, Duitsland). Daarnaast biedt CHG-MERIDIAN een mogelijkheid om verzoeken in te dienen in de businessapplicatie Support.

5. Beschikbaarheid

5.1.        CHG-MERIDIAN garandeert dat tesma gedurende de looptijd van de Overeenkomst conform hetgeen overeengekomen beschikbaar wordt gesteld. De gegarandeerde beschikbaarheid van tesma is 98% per kalenderkwartaal. CHG-MERIDIAN is gerechtigd om tweemaal per kwartaal gedurende een periode van 8 uur onderhoudswerkzaamheden aan tesma uit te voeren, die niet worden meegerekend bij de bepaling van de beschikbaarheid van de cloudoplossing, mits dit vooraf (ten minste één dag voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd) aan de klant wordt aangekondigd.

5.2.        CHG-MERIDIAN kan te allen tijde wijzigingen, updates, aanpassingen en onderhoud aan tesma doorvoeren, waardoor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de cloudoplossing tijdelijk kan worden onderbroken.

5.3.        De klant moet gebreken die tijdens de looptijd van de overeenkomst aan het licht komen onmiddellijk melden en de beschikbare  informatie verstrekken die nodig is om het gebrek te verhelpen. Indien een gemeld gebrek niet kan worden vastgesteld of indien de klant verantwoordelijk is voor het gebrek, draagt de klant de kosten van het onderzoek.

5.4.        Eventuele beperkte beschikbaarheid van tesma of eventuele gebreken zullen geen invloed hebben op bestaande of toekomstige huurovereenkomsten.

6. Gebruiksrechten

6.1.        CHG-MERIDIAN verleent de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht op tesma, beperkt in de tijd tot de periode van daadwerkelijk gebruik van tesma, voor het beoogde gebruik van tesma voor eigen interne bedrijfsdoeleinden.
 

6.2.        CHG-MERIDIAN is eigenaar van de eigendoms-, auteurs- en andere industriële eigendomsrechten op alle bedrijfstoepassingen van tesma en behoudt zich alle rechten daarop voor, voor zover deze niet uitdrukkelijk aan de klant zijn verleend in deze tesma-overeenkomst.
 

6.3.        CHG-MERIDIAN levert de klant tesma in de vorm van een webapplicatie. De servers voor tesma worden geëxploiteerd in datacenters. Daartoe heeft CHG-MERIDIAN contracten met datacenterexploitanten.
 

6.4.        CHG-MERIDIAN is exclusief gerechtigd tot alle rechten op de broncode van tesma. De klant heeft geen enkele aanspraak op de verstrekking van programmakopieën van tesma, toegang tot de broncode of overdracht van de broncode van tesma.

7. Klant- en systeemvereisten

7.1.        Voor gebruikersbeheer raadt CHG-MERIDIAN een initiële verbinding met de Active Directory van de klant aan. Indien dit niet het geval is, kunnen gebruikers handmatig door CHG-MERIDIAN of door de klant zelf worden aangemaakt en beheerd.
 

7.2.        De klant moet zijn toegangsgegevens voor het gebruik van tesma (gebruikersnaam en wachtwoord) vertrouwelijk houden, mag deze niet toegankelijk maken voor derden en moet voldoende veilige wachtwoorden gebruiken.
 

7.3.        De klant wordt aanbevolen de bestaande autorisaties van zijn gebruikers jaarlijks te controleren.
 

7.4.        Indien CHG-MERIDIAN de systeemvereisten wijzigt die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden, zal CHG-MERIDIAN de klant tijdig informeren en de beschikbaarheidsdatum aankondigen.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CHG-MERIDIAN en zijn plaatsvervangers is beperkt tot opzet en grove nalatigheid, tenzij het een schending van een wezenlijke contractuele verplichting of letsel aan leven, lichaam of gezondheid betreft. De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor garantieverklaringen blijven onaangetast. Behalve in de in de eerste zin genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van CHG-MERIDIAN voor winstderving en verlies van informatie of gegevens uitgesloten.

9. Diverse

9.1.        CHG-MERIDIAN heeft het recht om voor de uitvoering van haar diensten gebruik te maken van onderaannemers, waarbij de onderaannemers die op dat moment worden gebruikt, hier worden genoemd.

9.2.        De klant kan de hierin beschreven rechten en verplichtingen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van CHG-MERIDIAN aan een derde overdragen.

9.3.        Op deze gebruiksvoorwaarden van tesma en alle geschillen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien, is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

9.4.        De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van CHG-MERIDIAN AG (Franz-Beer-Str. 111, 88250 Weingarten, Duitsland). De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden van tesma is de maatschappelijke zetel van CHG-MERIDIAN AG.